Instytut Europy Środkowo-Wschodniej o Rosji
Rossia.pl | Rosja
 Informacja z sajtu www.eurodialog.org.pl.
 Geografia
Położenie: Północna Azja (część na zachód od Uralu często zaliczana jest do Europy), graniczy z Oceanem Arktycznym, od Europy po północne rejony Oceanu Spokojnego.
Współrzędne geograficzne: 60 00 N, 100 00 E
Granice lądowe:
łącznie: 19 917 km
kraje graniczące: Azerbejdżan 284 km, Białoruś 959 km, Chiny (granica południowo-wschodnia) 3 605 km, Chiny (granica południowa) 40 km, Estonia 294 km, Finlandia 1 313 km, Gruzja 723 km, Kazachstan 6 846 km, Korea Północna 19 km, Łotwa 217 km, Litwa (Okręg Kaliningradzki) 227 km, Mongolia 3 441 km, Norwegia 167 km, Polska (Okręg Kaliningradzki) 206 km, Ukraina 1 576 km
Długość linii brzegowej: 37 653 km
 
    Rosja jest największym pod względem powierzchni, państwem na świecie.
    Ma ponad 17 mln km kwadratowych, graniczy z 14 krajami i leży w 8 strefach czasowych.Północna część kraju, o mroźnym klimacie , sięga z koło podbiegunowe północne. Na obszarze Rosji występują rozległe lasy, stepy, a także wysokie góry. Klimat charakteryzuje się długimi , surowymi zimami oraz krótkimi,gorącymi latami. Na ponad połowy terytorium kraju śnieg leży przez 6 miesięcy, co w znacznym stopniu ogranicza z zasobów przyrody.Bogactwem Rosji są wielkie obszary rolnicze, rozległe lasy złoża ropy naftowej, gazu ziemnego, węgla kamiennego i brunatnego, oraz wiele innych surowców mineralnych. Przez kilka wieków Rosja była ogromnym państwem rządowym, przez władców, zwanych carami. Rewolucja do jakiej doszło 1917 roku obaliła cara i doprowadziła do przejęcia władzy przez bolszewików ( późniejszą Rosyjską Partię Komunistyczną ).
    Rosja stała się republiką federacyjną i w 1922 roku wraz z trzema republikami narodowymi utworzyła Związek Socjalistyczny Republik Radzieckich ( ZSRR ). Do lat 40-ch 4 republiki związkowe podzieliły się , tworząc 16 nowych republik 1956 roku Karelofińska ZSRR zmieniła swój status . Po ponat 40 latach zaczęły one dążyć do uzyskania niepodległości. W 1991 Związek Radziecki rozpad się, co było jednoznaczne z upadkiem ustroju komunistycznego . Sieć kolei i dróg kołowych w Rosji jest najgęstsza w części Europejskiej kraju. Im dalej na wschód tym staje się rzadsza. Syberia z wyjątkiem części południowej, niemal pozbawiona jest lini komunikacyjnych. W tej sytuacji masowe ładunki transportowe są w okresie lata rzekami a w zimie po zamarzniętym gruncie i po zlodzonych rzekach. Żegluga śród lądowa odbywa się głównie w dorzeczu Wołgi. Pomimo dostępu do wielu mórz i 2 oceanów Rosjanie mają utrudniony transport morski z powodów klimatycznych ( długi okres Zlodzenia mórz ).
 
 Ludność
Liczba ludności: 147 305 569 (dane z lipca 1997)
Narodowość:
rzeczownik: Rosjanin/Rosjanka (Rosjanie)
przymiotnik: rosyjski(a)
Grupy etniczne: rosyjska 81,5%, tatarska 3,8%, ukraińska 3%, czuwaska 1,2%, baszkirska 0,9%, białoruska 0,8%, mołdawska 0,7%, inne 8,1%
Religie: prawosławna, islamska, inne
Języki: rosyjski, inne
 
 Gospodarka
Gospodarka w skrócie: Rosja to wielki kraj, bogaty w surowce mineralne, z wysoko wykształconą ludnością i różnorodną, choć podupadającą bazą przemysłową. Kraj wciąż doświadcza poważnych trudności w przechodzeniu od starego systemy nakazowo-rozdzielczego do nowoczesnej gospodarki rynkowej. Większa część roku 1996 to część stracona dla reform gospodarczych.
    W pierwszej jego połowie przedstawiciele rządu byli zbyt pochłonięci reelekcją Prezydenta JELCYNA a zaraz potem jego problemami zdrowotnymi. Jedynym sukcesem gospodarczym okazała się walka z inflacją, która spadła ze 131% w roku 1995 do 22% w 1996.
    Rosja nie uczyniła żadnego postępu w restrukturyzacji swoich programów opieki społecznej dla najbardziej potrzebujących, wśród których znajduje się wielu emerytów. Nie doszło też to przyjęcia niezbędnej reformy podatkowej. Podczas gdy sprywatyzowano już ponad 75% przemysłu, sektor rolniczy nie przeszedł poważniejszych przemian od rozpadu ZSRR.
    Prawa akcjonariuszy są słabe, a przestępczość i korupcja bardzo silne w większości sfer gospodarczych. Wiele firm działa bez ścisłej kontroli budżetowej, co prowadzi do handlu barterowego i zwiększania się długów pomiędzy przedsiębiorstwami. Wedle oficjalnych statystyk gospodarka rosyjska podupadała przez kolejne pięć lat od początku reform.
    Produkt Krajowy Brutto spadł w 1996 o 6% a produkcja przemysłowa o 5%. Prawdziwe rozmiary gospodarki rosyjskiej są dziś sprawą kontrowersyjną, ale mówi się o nie ujętej w statystykach działalności gospodarczej w granicach 20%-50% PKB.
    Wedle statystyk rosyjskich przeciętny nabywca nie odczuł znacznej poprawy rynku w ciągu ostatnich kilku lat, kiedy średnia płaca wzrosła o 8% (pomiędzy początkiem 1993 a końcem 1996 r.). Mówi się, że liczba ludności żyjącej poniżej granicy nędzy zmniejszyła się z jednej trzeciej na początku 1993 r. do jednej piątej przy końcu roku 1996. Nie wielu Rosjanom doskwiera brak dóbr podstawowych, a liczba właścicieli takich urządzeń jak magnetowidy czy samochody znacznie wzrosła. Wzrost płac, rent i emerytur uległ zwolnieniu w drugiej połowie 1996 r., a rząd obiecywał zlikwidować wszystkie płace i emerytury budżetowe do końca roku 1997.
    W 1996 rząd wciąż miał problemy ze ściągalnością należności podatkowych, co spowodowało zmniejszenie planowanych przezeń wydatków o 18%. Działania przeciwko największym dłużnikom budżetu podjęte w końcu roku odniosły tylko częściowy sukces. Wydatki wszystkich szczebli administracji wciąż pozostają wysokie, wahając się pomiędzy 40%-45% PKB. Gospodarka rosyjska kontynuuje swoją integrację z gospodarkami światowymi.
    Według oficjalnych źródeł rosyjskich nadwyżka w bilansie handlowym, po "uregulowaniu" spraw przemytu, osiągnęła rekordową sumę 28,5 miliardów USD w 1996. Wzrost wartości eksportu, przy równoczesnym spadku tempa wzrostu z 18 do 9%, spowodowany był głównie zwyżką cen surowców. Po wzroście do 15% w roku 1995, import zmalał do 2% w 1996, gdy popyt na towary zachodnie uległ zmniejszeniu.
    Rosja wciąż czyni postępy w swych negocjacjach ze Światową Organizacją Handlu - rząd szybko wykonał to jedno z podstawowych zadań swojej polityki. Ciągła niepewna sytuacja ekonomiczna i polityczna odstrasza kapitał zagraniczny, którego udział ocenia się na jedyne 6,5 mld USD, w tym 2,1 mld inwestycji bezpośrednich. Co więcej, odpływ kapitału zaczyna brać górę nad jego przypływem. Bank centralny ocenia, że w gospodarce rosyjskiej krąży 30 mld USD.
    W marcu 1997 Prezydent JELCYN zasygnalizował swoją intencję przyspieszenia reform poprzez zmiany gabinetowe, wprowadzenie nowych ekip ministerialnych zdecydowanych kontynuować reformy.
 
 Komunikacja kolejowa i porty lotnicze
    Do największych portów pod względem przeładunków należą: Noworosyjski nad Morzem Czarnym, Taganrog nad Morzem Azowskim, Nachodka nad Morzem Japońskim i port Murmańsk nad Morzem Barentsa.Ten ostatni chociaż położony poza kołem podbiegunowym jest portem nie zamarzającym. Nad Bałtykiem ważnymi portami są: Petersburg (zamarzający) i nie zamarzający Kaliningrad (dawniej Królewiec).Północny szlak morski łączy część Europejską Rosji z portami na wybrzeżu Oceanu Spokojnego. Żegluga na tym szlaku możliwa jest tylko przez 2 - 3 miesiące w roku dzięki lodołamaczom, przedstawiony na poniższym rysunku.
    Lodołamacz toruje przejście wśród lodów na Morzu Karskim. W kraju gdzie żeglugę morską i rzeczną utrudnia utrzymująca się przez większą część roku pokrywa lodowa, lodołamacze odgrywają bardzo ważną rolę. W obsłudze ruchu pasażerskiego na tak dużych odległościach największe znaczenie ma transport lotniczy przelot samolotem z Moskwy do Chabarowska, miasta nad Amurem, trwa około 8 godzin, natomiast pociągiem blisko tydzień. Największym węzłem komunikacji krajowej i między narodowej jest Moskwa. Przejazd koleją Transsyberyjską to najdłuższa na świecie podróż pociągiem. Pokonanie 9000 między Moskwą a Władywostokiem trwa około 7 dni.